Available courses


ชนิดและพันธุ์พืชของพืชสมุนไพร ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ และการเจริญเติบโตในพืชสมุนไพร มีการศึกษานอกสถานที่


Course syllabus 513-1-60.pdfCourse syllabus 513-1-60.pdf

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การใช้การซ่อมบำรุงและพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การติดตั้งโปรแกรมจากรหัสต้นฉบับ เครื่องมือเพื่อการออกแบบลายวงจร และการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน กระบวนการสร้างแผ่นพิมพ์ลายวงจร การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน


This course will mostly concern in the laboratory experiments (Hand-on) on topics covered in Data Communications and computer networks (Part II). The topics are TCP/IP and addressing; Wide Area Network; Routing Protocol; Advanced Router configuration; Virtual LAN configuration; WAN design; Network Troubleshooting.

Basic structure of modern computer systems; data representation in computers; algorithmic problem solving; program design and development methodology; introductory programming using a high-level programming language; programming practice in computer laboratory.

รูปแบบการใช้เวลาว่างเพื่อนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว  เรียนรู้การใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  การส่งเสริมภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาแหล่งข้อมูลนันทนาการ  การใช้เวลาว่าง  การท่องเที่ยว และการพัฒนาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน การจัดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยตนเอง  การจัดโปรแกรมการศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดินทาง การประเมินผลการจัดการเดินทางไปศึกษานอกสถานที่


คำอธิบายรายวาชิ.docxคำอธิบายรายวาชิ.docx

บทนําของระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน ตัวอย่างพลังงานหมุนเวียนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ปฏิกูลของแข็งท้องถิ่น พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน การณ์ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์

Introduction to energy systems and renewable energy resources. Potential of renewable resources in Thailand. Difference of conventional and renewable energy technologies. Renewable technologies such as solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid waste, wave energy, fuel cell. Energy storages. Laws, regulations, and policies of renewable energy. Economics aspects.


01205472_Course Syllabus 2_59.pdf01205472_Course Syllabus 2_59.pdf

หลักอุณหพลศาสตร์ทางเคมี  จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี  เคมีไฟฟ้า  และปฏิบัติการทดลอง

Principles of chemical thermodynamics, kinetics and mechanisms of chemical reactions, electrochemistry, and experiments.


รหัสรายวิชา : 01210313

ชื่อภาษาไทย : การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสียและการสูบน้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Design of Sewerage and Pumping System

จำนวนหน่วยกิต : 3(2-3-6)

วิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนมาก่อน : 01209211 Fluid Mechanics

คำอธิบายรายวิชา :

การออกแบบชลศาสตร์ในระบบท่อระบายน้ำเสีย การประมาณปริมาณน้ำในการออกแบบ การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝน ส่วนประกอบของระบบระบายน้ำ การออกแบบระบบสูบน้ำเสีย

Design of hydraulics in sewerage system, estimation of design water quantity, design of wastewater collection and stormwater drainage system, components of drainage system, design of wastewater pumping system.

CourseSyllabus_01210313.pdfCourseSyllabus_01210313.pdf

Chemical Literature

หน่วยคำ กระบวนการทางเสียง กระบวนการทางหน่วยคำ ชนิดของคำ ประเภททางไวยากรณ์ โครงสร้างวลี ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์

Morphemes. Phonological processes. Morphological processes. Word classes. Grammatical categories. 

Phrase structure and grammatical relations.